klauzula informacyjna RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników szkoleń

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, osoby, które korzystają ze szkoleń, organizowanych przez WARSZAWSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA że:

1. Administratorem Państwa danych jest

Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z siedzibą w Warszawie ul. Zaciszna 3 , posługujące się numerem NIP 521 22 21 010.

Kontakt z Administratorem adres e-mail: warszawa@klanza.org.pl lub bezpośrednio: Biuro PSPiA KLANZA, ul. Zaciszna 3 w Warszawie.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji postanowień umowy o świadczeniu usług w Warszawskim Centrum Szkoleniowym, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

3. Dostęp do Państwa danych mają Zarząd OW PSPiA KLANZA, pracownik biura, Dyrektor WCS KLANZA oraz trenerzy realizujący szkolenia. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Placówką.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na szkolenie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy.

7. Wysłanie KARTY ZGŁOSZENIA na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Informujemy, iż odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pan/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia i ochrony pozyskiwanych danych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla trenerów zatrudnionych w WCS KLANZA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 13 ust. 1 i 2 informujemy trenerów zatrudnianych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli WARSZAWSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA że:

1. Administratorem Państwa danych jest

Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA

z siedzibą w Warszawie ul. Zaciszna 3 , posługujące się numerem NIP 521 22 21 010.

Kontakt z Administratorem adres e-mail: warszawa@klanza.org.pl

lub bezpośrednio: Biuro PSPiA KLANZA, ul. Zaciszna 3 w Warszawie.

2. Celem przetwarzania danych jest udokumentowanie i ocena kompetencji trenerów wykładowców, prowadzących szkolenia dla Placówki, a także wypłaty wynagrodzeń za ww. szkolenia. Ponadto dane będą przetwarzane w celu oceny jakości prowadzonych szkoleń przez Placówkę

3. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Placówce lub działającym w imieniu Placówki za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Placówce danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Placówką. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

4 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zatrudnienia jako trenera. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy.

8. Informujemy, iż odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pan/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia i ochrony pozyskiwanych danych.

 

 

2009 - 2010 Klanza Warszawa   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków