NASI TRENERZY

TRENERZY III stopnia:

dr Grażyna Walczewska-Klimczak - superwizor PSPiA KLANZA. Pracownik naukowy Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni lider sekcji tematycznej "Książka - terapia - zabawa". Współautorka warsztatu "Radość tworzenia i działania czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim".

dr Agnieszka Wrońska - trener trzeciego stopnia i superwizor, członek, założyciel, w latach 1996 - 2005 prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA (obecnie członek honorowy), inicjator i koordynator wielu programów i projektów animacji kulturalnej i środowiskowej, również międzynarodowych. Posiada duże doświadczenie w realizacji zadań badawczych i dydaktycznych dla różnych grup wiekowych o zróżnicowanych i specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych. Wieloletni wykładowca akademicki.Nagrodzona Dyplomem Przyjaciela Dziecka przyznanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD.

Grażyna Sobieska - Szostakiewicz - Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej - specjalność resocjalizacja społecznie niedostosowanych, oraz Studium z reedukacji. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z dziedziny teatru oraz kursy dramy I i II stopnia. Ukończyła liczne kursy w zakresie przygotowania do reformy oświatowej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii. Publikowała scenariusze zajęć w "Bibliotekarzu" i "Dramie" i była współautorem kasety edukacyjnej "Rozmowy z młodzieżą o życiu" (CMPPP i MEN). Pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 - zdobyła tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jest doradcą metodycznym do spraw pedagogiki opiekuńczej. Odznaczona Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP. Współautorka warsztatu "Radość tworzenia i działania czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim". Lider sekcji tematycznej "Książka - terapia - zabawa".

TRENERZY II stopnia:

Anna Adamczyk - Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie specjalizacja "metodyka wychowania fizycznego dzieci specjalnej troski" oraz Studia Podyplomowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy UW.
Nauczyciel dyplomowany, posiada drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie resocjalizacji i poradnictwa w sprawach sądowych. Wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Prowadzi działania z zakresu pedagogiki cyrku - warsztaty, festyny, imprezy okolicznościowe oraz grupę cyrkową "Circus" na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Jest współautorem i prowadzi warsztaty "Od piłeczki do sceny czyli jak dogonić własny sukces". Od wielu lat prowadzi zajęcia gimnastyki rekreacyjno-korygującej dla dzieci w przedszkolach na terenie Warszawy. Zajęcia są prowadzone metodami pedagogiki zabawy. Zainteresowania - kręcenie i montaż filmów oraz poszukiwanie ciekawych, aktywnych i nowych form spędzania wolnego czasu.

Magdalena Ciechańska - była członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego, od stycznia 2008 r. kierownik Filii Centrum Szkoleniowego KLANZA. Lider sekcji "Kre a TY? wni".
Ukończyła wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe Psychopedagogika Kreatywności (APS) i Polityka i Zarządzanie Oświatą (UW). Posiada uprawnienia do prowadzenia "Lekcji Twórczości".
Od 1982 roku pracuje w Pałacu Młodzieży w Warszawie, obecnie pełni funkcję kierownika Działu Teatru, Muzyki i Tańca i prowadzi Twórcze Działania Teatralne - jest nauczycielem dyplomowanym. Instruktor społeczno-wychowawczy w Klubie Osiedlowym "JEDYNKA".
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Publikowała w klanzowych czasopismach artykuły dotyczącej organizacji imprez dla dzieci i rodziców oraz wakacyjnego wypoczynku. Obecnie redaguje kolumnę kreatywności w czasopismie elektronicznym "moj@klanza". Jest autorką warsztatu "ABC twórczego myślenia i działania", "Kartki z kalendarza" i wielu krótkich form szkoleniowych z zakresu twórczości i animacji grupy. Współautorka projektów animacji środowiskowej realizowanych przez Oddział.

Elżbieta Hornowska - trener PSPiA KLANZA, Wybrana na prezesa Oddziału Warszawskiego na obecną kadencję. Wieloletni sekretarz w poprzednich kadencjach zarządu. Od 1981 roku pracuje w nauczaniu zintegrowanym. Nauczyciel dyplomowany - pracuje w Szkole Podstawowej nr 336 w Warszawie. Wpisana na listę ekspertów MENiS. Autorka warsztatu "Integracja treści programowych w nauczaniu początkowym" oraz współautorka warsztatu "Radość tworzenia
i działania, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim". Działa aktywnie
w sekcji "Książka - terapia - zabawa". Współautorka projektów animacji środowiskowej realizowanych przez Oddział.

Anna Michalska - Pedagog specjalny od 1992 roku pracownik Przedszkola Integracyjnego nr 45 w Warszawie. Instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała Instytutu Tańca i Ruchu w Essen. Posiada licencję uprawniającą do prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Jest autorką warsztatów autorskich: "Polubić ruch" "Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w pracy z grupami integracyjnymi". Jest współautorką warsztatu "Przygody Kuby i Kleksa w drodze do szkoły" oraz "Słowa malowane czyli jak grać w karty dialogowe". Wielokrotnie była liderem grup samokształceniowych. Ostatnio wspólnie z Agatą Wilk prowadziły grupę wolontariacką. Poszukuje różnorodnych metod pozwalających wyrazić siebie poprzez ekspresję ruchową. Jest członkiem Sądu Koleżeńskiego.

Monika Mokrzyszczak - Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracowała na uczelni jako asystent w pracowni ologofrenopedagogiki. Od 1991 r. pracowała jako pedagog specjalny w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie, obecnie jest jego dyrektorem. Posiada licencję uprawniającą do prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i prowadzi zajęcia dla dzieci i rodziców. Jest współzałożycielką i członkiem zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia. Jest współautorką pomocy dydaktycznych oraz filmów i książek o hipoterapii.

dr Marta Radwańska- trener PSPiA KLANZA. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, pedagog, specjalista z zakresu emisji głosu, muzykoterapeuta, trener PSPiA i trener Polskiego Stowarzyszenia C. Orffa. Ukończyła Studia Podyplomowe Wychowania Muzycznego Carla Orffa, Studia Podyplomowe Menedżerów Sportu, Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa, Studia Doktoranckie - Dyplom Doktora Nauk o Kulturze Fizycznej,  Studia Podyplomowe Retoryki i Komunikacji Społecznej.

Anna Sadowska - Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej - specjalność resocjalizacja społecznie niedostosowanych, oraz Studium z reedukacji i Studium Przedmiotowo - Metodyczne dla nauczycieli nauczania początkowego. . Pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z dziedziny teatru oraz kursy dramy I i II stopnia oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii. Publikowała scenariusze zajęć w "Bibliotekarzu" i "Dramie". Pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2. - posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Prowadzi zajęcia z zakresu biblioterapii dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (1987 r.) i Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP. Współautorka warsztatu "Radość tworzenia i działania czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim".

Marta Syga- Od 1978 roku pracuje jako nauczyciel, instruktor plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. Jest propagatorem polskiej sztuki ludowej. Jest autorką czterech warsztatów plastycznych "Proste techniki plastyczne - okres wiosenny i jesienno-zimowy", "Plastyka, ruch i taniec w pracy z grupą" oraz "Różne techniki plastyczne i zabawy przy muzyce". Amatorsko uprawia różne dziedziny plastyki.

Agata Wilk - pedagog absolwentka pedagogiki UMCS w Lublinie. Związana z KLANZĄ od 1990r. Pracuje w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia z psychoedukacji, animacji społeczno-kulturalnej i pedagogiki zabawy. Jest współautorką warsztatu "Przygody Kuby i Kleksa w drodze do szkoły" oraz "Słowa malowane czyli jak grać
w karty dialogowe ". Wielokrotnie była liderem grup samokształceniowych. Ostatnio wspólnie
z Anną Michalską prowadziły grupę wolontariacką. Jest członkiem Sądu Koleżeńskiego.

Urszula Żyżyńska - wice prezes Oddziału Warszawskiego. Nauczyciel dyplomowany, dyrektor Przedszkola Nr 151. Inicjator wielu projektów polsko-niemieckich i współpracy z BAG i ruchem Spielmobilowym w Niemczech. Lider grupy KLANZOBUS.
Współautorka projektów "RADOSNE CHWILE Z KLANZOMOBILEM", "WESOŁE I KOLOROWE ANIMACJE ŚRODOWISKOWE", "KARAWANA EUROPA" i innych.

Anna Nagórka-Mazurkiewicz - Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 
i Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku INTRA. 
Pracowała jako asystentka w domach ARKI we Francji i Belgii, nauczyciel w Szkole Specjalnej w Laskach, redaktor "Credo" oraz "Cienie i Światło", psycholog z osobami niepełnosprawnymi w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i dziennym ośrodku rehabilitacyjnym. Obecnie pracuje jako psycholog w warsztacie terapii zajęciowej z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i prowadzi zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP. Jest współautorką dwóch warsztatów metodycznych w cyklu "Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym" ("W trzy dni dookoła świata" i "Żywioły czyli świat według starożytnych"). Od 2000 roku organizuje i współprowadzi Letnie Szkoły Animatorów dla osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Monika Persak - Ukończyła wydział surdopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej (dawniej WSPS). Posiada licencję uprawniającą do prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Prowadzi zajęcia dla dzieci i rodziców w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie. Współautorka warsztatów "W trzy dni dookoła świata 
i Żywioły czyli świat według starożytnych - metody pedagogiki zabawy w pracy z osobami 
z upośledzeniem umysłowym".

TRENERZY I stopnia:

Joanna Jakubowicz - sekretarz Zarządu Oddziału Warszawskiego, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, logopeda, nauczyciel nauczania początkowego, członek grupy KLANZOBUS, wraz z Urszulą Żyżyńską zajmuje się współpracą zagraniczną Oddziału.

Joanna Kielasińska Charkiewicz - prowadzi sekcję "DODAĆ ŻYCIA DO LAT",

Ewa Wanda Piątkowska - absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pomysłodawca i lider sekcji Tańce Utrwalańce, współautorka warsztatów tanecznych "Taneczne zabawy z chustą" i "Balonowe cuda"

 

2009 - 2010 Klanza Warszawa   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków